Gezinstherapeut- Relatief

Visie: Nederlandse Vereniging voor Relatie-en Gezinstherapie

Systeemtherapie-Relatief-banner-visie

Meer dan het Individu

Psychische klachten  of psychiatrische stoornissen staan nooit op zichzelf. Dikwijls hebben ze te maken met de situatie waarin iemand leeft. Relaties, gezin en  verdere omgeving vormen een systeem en mensen komen sneller uit de problemen met een therapie die daar aandacht voor heeft. Relatie- en gezinstherapie (systeemtherapie) zijn erkende vormen van psychotherapie.

Doorbreken van de vicieuze cirkel

Klachten van de een worden beïnvloed door de anderen in het systeem  en vice versa. Relatie –en gezinstherapie maakt van dit inzicht gebruik. De behandeling richt zich zowel op de aangemelde problematiek als op de relaties  en reactiepatronen in het gezin. Daarmee stelt de therapeut de cliënten in staat de vicieuze cirkel te doorbreken.  Zo wordt voorkomen dat een stoornis mede in stand wordt gehouden door iemands omgeving, en bevorderd dat veranderingen beklijven.

In ieders belang

 Een relatie –en gezinstherapeut gaat een werkrelatie aan met alle betrokkenen in het systeem: dat betekent een ‘meervoudig  partijdige ’opstelling.  Dus niet alleen  ten dienste van  de cliënt maar in ieders belang.  In onderlinge samenspraak wordt gezocht naar manieren om problemen beter te hanteren en vastgeroeste reactiepatronen te doorbreken.  Zo worden deelnemers zich bewust  van hun onderlinge reacties en beseffen ze welke invloed ze op elkaar hebben.

 Werkwijze

 Doorgaans worden alle betrokkene, dat kunnen ook andere (hulpverlenende) instanties zijn die worden uitgenodigd voor een of meer oriënterende gesprekken.

Daarin komt aan de orde:

*             wat de klachten problemen zijn

*             hoe ze volgens betrokkenen zijn ontstaan;

*             wat ze voor hun betekenen;

*             wat er nodig is om gewenste veranderingen tot stand te brengen en wies daar welk aandeel in heeft.

Sociale systemen

De term systeem duidt op het sociale geheel waarvan mensen deel uitmaken: gezin, familie, school, werk, gemeente, politiek, kerk,  vereniging etc.

*             Voor de meeste mensen is het gezin van herkomst (ouders, broers, en zussen ) het eerste belangrijke sociale systeem.

*             Later staat het eigen gezin meer op de voorgrond: partner  en eventuele kinderen spelen een grote rol in leven.

*             In sommige culturen speelt het familiesysteem een bepalende rol: kinderen , ouders , grootouders, neven, nichten, etc.

*             Werk en vriendenkring vormen andere belangrijke sociale systemen.

Binnen een aantal sociale systemen beïnvloeden mensen elkaar. Gedachten, gedragingen, gevoelens en verwachtingen ontstaan in wisselwerking met anderen, ook al kan de intensiteit  van relaties  binnen systemen variëren.

Kenmerken

Oplossend vermogen

Systeemtherapeuten bekijken individuele problemen in hun relationele context.  Dat vergroot het aantal oplossingsmogelijkheden.  Positieve krachten uit het systeem worden benut en tegenwerkende krachten sneller opgespoord.  De inzet van een systeemtherapeut in een korte taxatiefase die voorafgaat aan een therapie , werpt meestal vruchten af.

Sneller resultaat

Mensen overwinnen problemen eerder, als anderen die belangrijk voor hen zijn, daaraan meewerken. De bereidheid  om bij behandelingen te worden betrokken, is vaak groot: gezinsleden van patiënten willen  zelfs meer betrokken worden  bij de behandeling.  Wanneer een individuele behandeling te weinig resultaat oplevert kan  het in een stroomversnelling komen  door iemands   omgeving  bij de behandeling te betrekken.

 Werksituatie

Psychische klachten die tot ziekteverzuim leiden, kunnen voortkomen  uit spanningen  in een gezin of relatie, maar ook uit de werksituatie zelf.  Als ‘systeem” veroorzaakt het werk dan psychische problemen. Bij arbeid gerelateerde psychische klachten  of sociale  conflicten biedt systeemtherapie de mogelijkheid om direct of indirect te interveniëren.

Cultuur  

De ’context’  gaat zowel om personen als om sociale en culturele tradities waarbinnen problemen en klachten  optreden. Daarom is systeemtherapie  geschikt voor mensen uit alle culturen en alle lagen van de bevolking.

Preventie

Door vroegtijdig te interveniëren in gezinnen met ernstige problemen kan vaak voorkomen worden dat gezinsleden ontsporen  of psychische stoornissen ontwikkelen. Omdat ouders belangrijk zijn in het gezinssysteem kan partnerrelatietherapie  voorkomen dat gezinnen of delen van gezinnen verder ontsporen.

Kostenbeheersing

Systeemtherapie is  intensief , waardoor de behandelduur  beperkt kan blijven. De systeemtherapeut zal het behandelproces beëindigen zodra dit maar enigszins kan . Mede daardoor zijn de kosten voor systeemtherapie  goed te beheersen. Daarnaast kunnen kosten worden bespaard door de preventieve werking van systeem therapeutische  behandeling.

Wil jij op basis van onze visie geholpen worden?

Gezinsproblematiek | Relatie problemen | Kindertherapie | Gezinstherapie | Psychoses